De Vereniging schreef B&W voor aandacht mbt de verrommeling in de Dorpskern van Noordwijkerhout.

Met genoegen constateert de vereniging Dorpsbehoud dat aan het in stand houden van het karakter van Noordwijk-binnen op kosten noch moeite wordt bespaard..
Ook constateert de vereniging dat, wanneer het gaat over het in stand houden van het karakter van de dorpskern van Noordwijkerhout, andere inzichten en belangen de boventoon voeren.
Met ons kan u constateren dat de verrommeling rond de in het centrum gelegen “Witte Kerk” dit jaar aanzienlijk is toegenomen.
Hoewel (tijdelijke) vergunningen zijn verleend aan exploitanten van terrassen, wordt door de betreffende bedrijven erg enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheden. Dit is ook aan de orde bij de verkooppunten van bloemen/planten. Bij de kaaswinkel staan grote reclameborden, zelfs midden in de route. Fietsen is toegestaan maar wordt onmogelijk gemaakt. Zo is ook de doorgang voor winkelwagentjes van en naar het Landbouwplein een route met hindernissen geworden.
De overmaat van de verrommeling is toch wel het aanbrengen van een “regenboogpad” recht voor de ingang van de kerk.
Naar de mening van de vereniging Dorpsbehoud hoort een dergelijke voorziening niet bij het in stand houden van het karakter van de dorpskern. Voor wat betreft dit “regenboogpad” adviseert de vereniging u deze voorziening te verwijderen en aan te brengen bij de oversteek ter hoogte van de basisscholen. Daarmee wordt een educatief element toegevoegd aan het gebruik van de oversteekplaats daar.
Gaarne verneemt de vereniging van u hoe u het karakter van het centrum karakteriseert en in stand houdt op basis van de uitgangspunten zoals genoemd in de eerste zin van deze brief.
Gaarne verneemt de vereniging op welke wijze en termijn u een eind maakt aan de verrommeling van het centrum van Noordwijkerhout.

=============================================================================
antwoord van B&W
=============================================================================
Het centrum in Noordwijkerhout, met name rondom de “Witte Kerk”, heeft een andere dynamiek dan Noordwijk-Binnen met grotendeels (monumentale) woningbouw. Voor de winkelkern van Noordwijkerhout is het “Beeldkwaliteitsplan winkels centrum Noordwijkerhout april 2011” van kracht en in 2016 is de “Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025” vastgesteld, waarin projecten omschreven zijn om te komen tot een compacter en aantrekkelijker kernwinkelgebied.

De tijdelijke proef met terrassen aan de zijde van de Witte Kerk is in 2020 geformaliseerd door het verlenen van (definitieve) vergunningen. De aanvragen zijn getoetst aan het terrassenbeleid en de voorwaarden voor onder andere materiaalkeuze zoals opgenomen in het beeldkwaliteitsplan. Door de corona-crisis werd afgelopen zomer een verruiming van de terrassen toegestaan, waardoor er bij u misschien een beeld is ontstaan dat de betreffende bederijven erg enthousiast gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheden.
Voor wat betreft uw opmerking over uitstallingen het belemmeren van de doorgang voor voetgangers en fietsers is aan het team handhaving gevraagd hierop toe te zien.

Op 19 november 2019 is een motie van LSN en D666 aangenomen met een verzoek om ideeën aan te leveren voor regenboogpaden in onze gemeente. Hierop heeft Brownies&Downies een verzoek ingediend om een regenboog pad voor deze onderneming aan te brengen. Dit bijzonder initiatief is bestuurlijk positief beoordeeld en zal daarom niet verwijderd worden. Het regenboog pad heeft een symbolische betekenis en niet de functie van een zebrapad. Regenboogpaden zij bedoeld om iedereen zich welkom te laten voelen, ongeacht geaardheid, achtergrond of religie. Daarnaast zet het mensen aan om na te denken over (ongewenste) discriminatie. Het sluit goed aan op het concept van Brownies&Downies om jongeren met een beperking een leer- en werkplek aan te bieden.

Wij willen u bedanken voor het delen van uw zorgen omtrent de “verrommeling” van de dorpskern in Noorwijkerhout. Bij aanpassingen in de openbare ruimte wordt rekening gehouden met geldend beleid, de kwaliteit en wensen van ondernemers en bewoners. Gezien de beperkte ruimte in het centrum is dit telkens weer een complexe opgaven.