Eén van de doelstellingen van Vereniging Dorpsbehoud is het behouden van het landschap van de gemeente Noordwijk. Daarom schreven wij het college van B&W en de gemeenteraad de onderstaande brief ter overweging .

Er zijn plannen om op Landgoed Klein Leeuwenhorst een zonnepark aan te leggen op een stuk veenweide. Daarmee gaat een stuk veenweide verloren waarvan wij dachten…. dat die beschermd was (tegen omspuiten tot bollengrond). Bovendien legt gras CO2 vast en helpt dus ook mee de opwarming van de aarde tegen te gaan. Begrijp ons goed, wij zijn sterk voor zonnepanelen om zo de verbranding van fossiele brandstoffen terug te dringen maar leg ze dan neer op daken, langs snelwegen, enz.

Ons verzoek is het bovenstaande in overweging te nemen bij uw besluit over zonnepanelen op veenweiden.

Vergroening Bollenstreek!

Geacht college,

Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout heeft als doelstelling het behoud van monumenten en karakteristieke panden, monumentale bomen, maar ook het typische (bollen)landschap van Noordwijkerhout. Wat het bollenlandschap betreft vinden wij dat de landschappelijke waarde sterk verminderd is door de vaak grote bollenloodsen. Wij zouden graag zien dat die bollenloodsen en andere bedrijfsgebouwen beter ingepast worden in het landschap door ze te camoufleren met bomen en/of struiken. Daarvoor zijn wij afhankelijk van de eigenaren van deze gebouwen of ze daar aan mee willen werken of niet. Daarover zijn wij in gesprek met enkele instanties die zich ook inzetten voor een aantrekkelijk (bollen)landschap.

Wat betreft nieuw te bouwen bedrijfsgebouwen richten wij ons tot u. Stelt u als voorwaarde voor vergunningverlening van een bedrijfsgebouw dat het ingepast wordt in het landschap d.m.v. bomen/struiken? En zo ja, wordt er dan op toegezien dat die inpassing ook goed wordt uitgevoerd? Als het antwoord nee is, vraagt Dorpsbehoud u met klem zo’n voorwaarde wel te koppelen aan een vergunning voor een (landschapsontsierend) bedrijfsgebouw. Wij doen u dit verzoek omdat het (bollen)landschap ons aan het hart gaat. En ons niet alleen. Het is niet voor niets dat er een Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek bestaat. De gemeente zou daar mooi op kunnen aansluiten door ons verzoek serieus te nemen.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout. 
Herman Doornebal