UITNODIGING ALV

Op maandag 19 maart 2018 houdt de Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout de jaarlijkse ledenvergadering, opnieuw in Hotel van der Geest in Noordwijkerhout.

Aanvang 19.30 uur. Wij nodigen alle leden en belangstellenden van harte voor deze avond uit.

Opening door de voorzitter en mededelingen.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 20 maart 2017.

Jaarverslag 2017 – ter vaststelling.

Financieel verslag 2017

Vaststelling en goedkeuring, mede op basis van de bevindingen van de kascontrole commissie die ter vergadering zal rapporteren.

Benoeming kascontrole commissie 2018.

Uit de aanwezige leden wordt de kascommissie gekozen.

Het kortst zittende lid van de huidige kascommissie is herkiesbaar. Toelichting door de voorzitter.

Begroting 2018.

Toelichting door de penningmeester.

Voorstel verhoging contributie naar € 10,-

Verkiezing of herverkiezing van bestuurslid.

Volgens de statuten treedt Egbert van der Weide dit jaar af; hij stelt zich herkiesbaar.

Rondvraag.

PAUZE  ( Huishoudelijk deel van de vergadering duurt tot ongeveer 20.30 uur.)

Lezing: “Sint Bavo 100 jaar psychiatrie in Noordwijkerhout” door Miek Smilde

Sint Bavo is een begrip in Noordwijkerhout. Honderd jaar lang, tussen 1914 en 2014 werden hier verstandelijk beperkten en psychiatrische patiënten verpleegd. Opgericht door de Broeders van Liefde ontwikkelde Sint Bavo zich in de jaren zeventig tot een van de toonaangevende instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Schrijfster Miek Smilde heeft samen met de stichting Noordwijkerhout van Toen de historie van de Bavo vastgelegd in tekst en beeld, belicht vanuit zowel (ex)cliënten, (oud)medewerkers, inwoners van Noordwijkerhout en andere betrokkenen.

Sluiting rond 22.00 uur.